ViPNet Administrator

Tạo khóa mã hóa và khóa cho người dùng cá nhân

Quản lý cấu trúc hệ thống mạng ViPNet

Quản lý, phân quyền cho các ViPNet Client

Quản lý nhật ký sự kiện hệ thống mạng ViPNet

Giao diện đồ họa, hỗ trợ môi trường Windows

Mua hàng