Giải pháp phòng chống mã độc, quản lý tập trung - BCY Endpoint...

Giải pháp phòng chống mã độc, bảo vệ thiết bị đầu cuối

Phần mềm diệt virus hoạt động theo mô hình quản lý tập trung

Mô hình triển khai: tập trung, phân tán, không internet

Quy mô triển khai từ hàng trăm đến hàng ngàn user

Đáp ứng theo yêu cầu của Chỉ thị 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mua hàng