Dịch vụ An ninh mạng

Giám sát an ninh mạng

Tự động rà quét, báo cáo trạng thái an ninh hệ thống

Kiểm thử xâm nhập để phát hiện lỗ hổng

Đánh giá mức độ an toàn

Đưa ra cảnh báo và phương án xử lý

Kiểm tra, đánh giá an ninh mạng

Dò quét lỗ hổng

Đưa ra cảnh báo

Đánh giá mức độ

Phương án khắc phục

Tư vấn an toàn thông tin

Tư vấn từ các chuyên gia an ninh mạng

Đảm bảo an toàn hệ thống

Bảo vệ được các dữ liệu quan trọng

Giải pháp tổng thể, dễ dàng quản lý