Kiểm tra, đánh giá an ninh mạng

Kiểm tra, đánh giá an ninh mạng

  Liên hệ : (024) 3 556 9083

  Dò quét lỗ hổng

  Đưa ra cảnh báo

  Đánh giá mức độ

  Phương án khắc phục

  Dịch vụ kiểm tra, đánh giá (Penetration Testing Service):

  Dò quét lỗ hổng hệ thống

  • Báo cáo chi tiết về trạng thái an ninh toàn hệ thống

  Nhận dạng các nguy cơ an ninh

  Kiểm thử xâm nhập để phát hiện lỗ hổng hệ thống

  Xác định và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các điểm yếu tới an toàn hệ thống

  Cảnh báo cho quản trị viên, đưa ra khuyến cáo phương án xử lý

  Các dịch vụ  khác:Dịch vụ giám sát an ninh mạngDịch vụ tư vấn an toàn thông tin; Dịch vụ CNTT; ...