Dịch vụ CNTT

Tư vấn, thiết kế Giải pháp tổng thể cho hệ thống mạng

Tư vấn, thiết kế Trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ

Cung cấp thiết bị và thi công hệ thống mạng, hạ tầng mạng

Cung cấp các giải pháp tích hợp hệ thống, giải pháp lưu trữ

Cung cấp hệ thống tổng đài cho các cơ quan, doanh nghiệp

Mua hàng