ViPNet Coordinator HW

Cổng bảo mật bảo vệ dữ liệu vùng mạng bên trong

Bảo vệ các máy chủ bên trong mạng

Lọc lưu lượng - Traffice Filtering

Các chức năng mạng, các dịch vụ mạng

Kết hợp với các sản phẩm ViPNet khác giúp bảo vệ tốt hơn

Các dòng sản phẩm: HW50, HW100, HW1000, HW 2000, HW5000

Mua hàng