ViPNet TIAS

ViPNet TIAS

  Liên hệ : (024) 3 556 9083

  Thu thập dữ liệu về các sự kiện

  Phân tích, điều tra, hiển thị sự cố

  Giao diện đồ họa theo dõi tình trạng sự cố ATTT

  Thống kê, báo cáo sự kiện, sự cố ATTT

  ViPNet TIAS là hệ thống tự động hiển thị sự cố mất an toàn thông tin dựa trên kết quả phân tích các sự kiện an toàn thông tin. ViPNet TIAS tự động phân tích tất cả các sự kiện nhận được từ các cảm biến, xác định mối tương quan các sự kiện, và các mối đe dọa thực tế có liên quan hình thành các sự cố an ninh thông tin.

  Các chức năng

  • Xử lý các sự kiện được phát hiện bởi ViPNet IDS: Sử dụng thuật toán để tổng hợp các sự kiện và tự động xác định hơn 300 nhóm sự cố. Tạo thẻ sự cố và tự động phân loại nhóm mối đe dọa ( mã độc, DdoS, xâm nhập chính sách an ninh bảo mật, thay đổi mật khẩu, tấn công, khai thác lỗ hổng).
  • Phân tích và điều tra sự cố: Cung cấp giao diện để phân tích và điều tra nhanh sự cố. Lựa chọn sự kiện và sự cố theo tham số để điều tra. Yêu cầu và nhận đầy đủ thông tin về sự kiện từ cảm biến.
  • Thu thập dữ liệu về các sự kiện: Thu thập và xử lý thông tin từ các nguồn không đồng nhất. Tiêu chuẩn hóa hồ sơ các sự kiện. Tiếp nhận dữ liệu từ các hệ thống bên ngoài. Khả năng phân tích lên đến 5000 sự kiện/giây. Có khả năng tích hợp với hệ thống SIEM.
  • Thông báo về sự cố an toàn trên giao diện website hoặc email;
  • Cung cấp giao diện đồ họa để theo dõi tình trạng an toàn thông tin và nghiên cứu, phân tích các sự cố an toàn thông tin;
  • Cung cấp các công cụ để chủ động trong việc phân tích sự kiện, xác định sự cố;
  • Thống kê sự kiện và sự cố được xác định.

  Tổng quan

  ViPNet TIAS là hệ thống tự động hiển thị sự cố mất an toàn thông tin dựa trên kết quả phân tích các sự kiện an toàn thông tin. ViPNet TIAS tự động phân tích tất cả các sự kiện nhận được từ các cảm biến, xác định mối tương quan các sự kiện, và các mối đe dọa thực tế có liên quan hình thành các sự cố an ninh thông tin.

  Các chức năng

  • Xử lý các sự kiện được phát hiện bởi ViPNet IDS: Sử dụng thuật toán để tổng hợp các sự kiện và tự động xác định hơn 300 nhóm sự cố. Tạo thẻ sự cố và tự động phân loại nhóm mối đe dọa ( mã độc, DdoS, xâm nhập chính sách an ninh bảo mật, thay đổi mật khẩu, tấn công, khai thác lỗ hổng).
  • Phân tích và điều tra sự cố: Cung cấp giao diện để phân tích và điều tra nhanh sự cố. Lựa chọn sự kiện và sự cố theo tham số để điều tra. Yêu cầu và nhận đầy đủ thông tin về sự kiện từ cảm biến.
  • Thu thập dữ liệu về các sự kiện: Thu thập và xử lý thông tin từ các nguồn không đồng nhất. Tiêu chuẩn hóa hồ sơ các sự kiện. Tiếp nhận dữ liệu từ các hệ thống bên ngoài. Khả năng phân tích lên đến 5000 sự kiện/giây. Có khả năng tích hợp với hệ thống SIEM.
  • Thông báo về sự cố an toàn trên giao diện website hoặc email;
  • Cung cấp giao diện đồ họa để theo dõi tình trạng an toàn thông tin và nghiên cứu, phân tích các sự cố an toàn thông tin;
  • Cung cấp các công cụ để chủ động trong việc phân tích sự kiện, xác định sự cố;
  • Thống kê sự kiện và sự cố được xác định.

  Các dòng sản phẩm ViPNet TIAS

  ViViPNet TIAS 100

  • Hệ điều hành/ nền tảng: Linux
  • Hỗ trợ: VMware vSphere 5.0 và cao hơn, Oracle VM VirtualBox 4.3 và cao hơn, Microsoft Hyper-V 2008 R2 và cao hơn.
  • Hiệu suất: 300 sự kiện/ giây, 10 triệu sự kiện/ ngày.
  • License liên kết với 01 ViPNet IDS NS
  • License liên kết với 01 ViPNet IDS HS Server
  • License liên kết với 10 ViPNet IDS HS Agent
  • Hỗ trợ kỹ thuật trong thời gian 03 năm; Bảo hành 01 năm; Chứng chỉ kích hoạt chế độ cập nhật dữ liệu thời gian 01 năm

  ViPNet TIAS 1000

  • Hệ điều hành/ nền tảng: Linux
  • Hỗ trợ: VMware vSphere 5.0 và cao hơn, Oracle VM VirtualBox 4.3 và cao hơn, Microsoft Hyper-V 2008 R2 và cao hơn.
  • Hiệu suất: 1000 sự kiện/ giây, 30 triệu sự kiện/ ngày
  • License liên kết với 10 ViPNet IDS NS
  • License liên kết với 01 ViPNet IDS HS Server
  • License liên kết với 1000 ViPNet IDS HS Agent
  • Hỗ trợ kỹ thuật trong thời gian 03 năm; Bảo hành 01 năm; Chứng chỉ kích hoạt chế độ cập nhật dữ liệu thời gian 01 năm. Dịch vụ bảo hành 01 năm.

  ViPNet TIAS 2000

  • Hệ điều hành/ nền tảng: Linux.
  • Hỗ trợ: VMware vSphere 5.0 và cao hơn, Oracle VM VirtualBox 4.3 và cao hơn, Microsoft Hyper-V 2008 R2 và cao hơn.
  • Hiệu suất: 2000 sự kiện/ giây, 62 triệu sự kiện/ ngày
  • License liên kết với 20 ViPNet IDS NS
  • License liên kết với 02 ViPNet IDS HS Server
  • License liên kết với 2000 ViPNet IDS HS Agent
  • Hỗ trợ kỹ thuật trong thời gian 03 năm; Bảo hành 01 năm; Chứng chỉ kích hoạt chế độ cập nhật dữ liệu thời gian 01 năm.

  ViPNet TIAS 5000

  • Hệ điều hành/ nền tảng: Linux
  • Hỗ trợ: VMware vSphere 5.0 và cao hơn, Oracle VM VirtualBox 4.3 và cao hơn, Microsoft Hyper-V 2008 R2 và cao hơn.
  • Hiệu suất: 5000 sự kiện/ giây, 104 triệu sự kiện/ ngày
  • License liên kết với 50 ViPNet IDS NS
  • License liên kết với 05 ViPNet IDS HS Server
  • License liên kết với 5000 ViPNet IDS HS Agent

  Hỗ trợ kỹ thuật trong thời gian 03 năm; Bảo hành 01 năm; Chứng chỉ kích hoạt chế độ cập nhật dữ liệu thời gian 01 năm