ViPNet Administrator

ViPNet Administrator

  Liên hệ : (024) 3 556 9083

  Tạo khóa mã hóa và khóa cho người dùng cá nhân

  Quản lý cấu trúc hệ thống mạng ViPNet

  Quản lý, phân quyền cho các ViPNet Client

  Quản lý nhật ký sự kiện hệ thống mạng ViPNet

  Giao diện đồ họa, hỗ trợ môi trường Windows

  ViPNet Administrator là bộ phần mềm cho phép thiết lập cấu hình và quản lý các mạng được bảo vệ. Bộ phần mềm ViPNet Administrator bao gồm:

  • ViPNet NCC (Control Center Network): cấu hình và quản lý mạng ViPNet.
  • ViPNet KCA (Key and Certification Authority): tạo khóa mã hóa và khóa cá nhân.

  Các chức năng

  • Tạo và thay đổi cấu trúc của mạng ViPNet, các điểm ViPNet, người dùng và liên kết giữa chúng.
  • Cấu hình các tham số cho các điểm ViPNet và quyền cho người dùng.
  • Tạo khóa, cấp chứng chỉ, quản lý khóa.
  • Quản lý giấy phép mạng.
  • Quản lý nhật ký sự kiện.

  Yêu cầu hệ thống:

  Yêu cầu tối thiểu

  CPU: x86-compatible processor with 2 or more cores
  RAM: 1 to 3 GB
  Free disk space: 1 to 20 GB

  Hệ điều hành

  Microsoft Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows Server 2012

  Hỗ trợ các hệ quản trị CSDL

  Microsoft SQL Server 2008 SP3 and later
  Microsoft SQL Server 2008 R2 SP1 and later (Express Edition is included)
  Microsoft SQL Server 2012

  Các sn phm, dch v khác:  ViPNet Client for MobileViPNet StateWatcherViPNet Coordinator HWViPNet ClientViPNet IDS HSViPNet IDS NSViPNet TIAS